Pozrite si desať otázok a odpovedí o tom, ako založiť občianske združenie

Ako si založiť občianske združenie
Jana Takáčová

Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Na toto všetko môžete využiť občianske združenie. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Firmáreň vám prináša odpovede na základné otázky týkajúce sa založenia občianskeho združenia.

1. Prečo si založiť občianske združenie? Aké sú jeho výhody?

Účelom občianskych združení je združovanie občanov s rovnakým cieľom, pričom najčastejšie sa jedná najmä o aktivity, ktoré za občanov nevykonáva štát. Ako príklad  možno uviesť občiansku iniciatívu, legislatívny lobbing, vzdelávanie občanov v určitej oblasti či ochranu kultúry a ľudských práv, šport a podobne.

Cez občianske združenie je možné získavať aj takzvané 2% z dane, čím sa potom dajú financovať jeho ciele.

V súčasnosti pozorujeme aj iné dôvody, popri tých, ktoré uvádzame vyššie, a to najmä v súvislosti s fungovaním spoločnosti s ručením obmedzeným. Napríklad je to anonymita vlastníctva eseročky, ktorej jediným spoločníkom je občianske združenie. Z aktuálnych verejných registrov totiž nie je možné zistiť kto sú členovia občianskeho združenia, teda kto združenie „vlastní“ a teda cez neho, kto vlastní eseročku.

Jednoduché založenie občianskeho združenia predstavuje ich najväčšiu výhodu. Pozrite si bližšie podmienky založenia občianskeho združenia.

2. Koľko trvá založenie občianskeho združenia?

Ministerstvo vnútra SR má na registráciu občianskeho združenia lehotu 10 dní. Realita však ukazuje, že to môže trvať aj mesiac či viac. Zákon hovorí, že, ak návrh na registráciu združenia nemá predpísané náležitosti alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné, ministerstvo na to prípravný výbor bezodkladne, najneskôr do 5 dní od doručenia návrhu, písomne (poštou) upozorní s tým, že dokiaľ tieto vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne. Konanie o registrácii sa začne až potom, a to dňom, keď ministerstvu došiel návrh, ktorý už nemá chyby. Registráciu má ministerstvo vykonať do 10 dní od začatia konania a v tejto lehote má aj zaslať jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania. V praxi sa však táto lehota málokedy dodržiava.

Portál Firmáreň využíva pre založenie občianskych združení overené postupy a dokumenty. Tým sa dokážeme vyhnúť nepríjemnému úradníckemu „ping-pongu“, ktorý celý proces iba predlžuje.

3. Čo všetko je na založenie občianskeho združenia potrebné?

Na založenie a registráciu občianskeho združenia treba:

  1. založiť prípravný výbor (pozostávajúci z troch osôb, z ktorých aspoň jedna je plnoletá)
  2. podať na ministerstvo vnútra návrh na registráciu (jednoduchý text na jednej A4)
  3. spísať stanovy
  4. zaplatiť kolok v hodnote 66,00 EUR (v prípade elektronického podania 33 EUR)

Ak necháte založenie občianskeho združenia na Firmáreň, ušetríte si starosti a čas.

4. Čo je to prípravný výbor občianskeho združenia?

Prípravný výbor občianskeho združenia pozostáva z troch členov. Sú nimi občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov. Členovia prípravného výboru podpíšu návrh na registráciu občianskeho združenia, uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene do registrácie združenia.

5. Kde sa registruje občianske združenie?

Návrh na registráciu občianskeho združenia s prílohami sa podáva na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra občianske združenia registruje ako jediný orgán na Slovensku. Takže aj združenie v Košiciach treba registrovať na ministerstve vnútra v Bratislave, a to poštou alebo osobne. V prípade, že návrh nie je kompletný, ministerstvo vnútra vráti návrh na doplnenie. V prípade, že návrh je kompletný, ministerstvo vykoná registráciu do 10 dní a združeniu pridelí IČO (IČO už neprideľuje Štatistický úrad SR, ale priamo ministerstvo vnútra, a tak už nie je potrebné navštevovať ďalší úrad). I keď má ministerstvo na registráciu lehotu spomínaných 10 dní, realita však ukazuje, že to môže trvať mesiac aj viac. Zákon hovorí, že, ak návrh na registráciu združenia nemá predpísané náležitosti alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné, ministerstvo na to prípravný výbor bezodkladne, najneskôr do 5 dní od doručenia návrhu.

Od registrácie občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR je potrebné odlišovať jeho následnú registráciu ako príjemcu 2% zaplatenej dane.

6. Aký je ďalší krok po úspešnej registrácii na ministerstve vnútra?

Po prijatí potvrdenia o registrácii združenia (stanovy potvrdené ministerstvom) a osvedčenia o pridelení IČO (to tiež už vydáva ministerstvo vnútra a nie štatistický úrad), treba zvolať najvyšší orgán združenia, na ktorom sa príjmu noví členovia a zvolia sa funkcionári združenia.

7. Je potrebné zaregistrovať združenie na daňovom úrade a požiadať o DIČ?

Ak občianske združenie plánuje vykonávať činnosť, ktorá nie je hlavným predmetom jeho vzniku a nie je uvedená v stanovách alebo ak združenie plánuje zamestnávať ľudí, musí sa zaregistrovať aj na daňovom úrade a požiadať o udelenie DIČ. Takisto, ak sa združenie rozhodne podnikať a vybaviť si živnostenské oprávnenie. DIČ je daňové identifikačné číslo pre daň z príjmu právnickej osoby. Prideľuje ho daňový úrad v mieste sídla občianskeho združenia.

8. Čo sú to stanovy občianskeho združenia a čo majú obsahovať? Môžu sa meniť?

Stanovy sú základný dokument fungovania občianskeho združenia, ktorý musí obsahovať:

  1. názov združenia,
  2. sídlo,
  3. cieľ jeho činnosti,
  4. orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
  5. ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
  6. zásady hospodárenia.

Stanovy sa predkladajú Ministerstvu vnútra SR pri registrácii občianskeho združenia. Ministerstvo stanovy preskúma a ak sa mu niečo nepozdáva, poštou ich vráti navrhovateľovi s výzvou na úpravu – ak sa nepoužijú „overené“ vzorové stanovy, stáva sa to relatívne často. Čas registrácie sa tým predlžuje aj o týždne.

Stanovy občianskeho združenia sa dajú opraviť. Napríklad pri registrácii združenia, ak sa ministerstvu niečo nepozdáva, vyzve na opravu stanov. Tie jednoducho opravíte a zašlete ministerstvu opäť. Ak chcete stanovy meniť počas existencie združenia, teda už po jeho registrácii, môžete tak urobiť spôsobom, že novú alebo opravenú či upravenú verziu stanov do 15 dní od jej schválenia zašlete na ministerstvo vnútra so žiadosťou o jej zaregistrovanie. Text zmeny pripojíte vo dvoch vyhotoveniach. Za tento úkon je potrebné uhradiť správny poplatok 16 eur. Ministerstvo začne proces registrácie zmien a ak je všetko v súlade so zákonom, do 10 dní zašle oznámenie, že zmenu berie na vedomie.

9. Čo sa týka sídla združenia, musím preukazovať vzťah k budove?

Na rozdiel od živnosti či spoločnosti s ručením obmedzeným, v prípade občianskeho združenia nie je potrebné preukazovať vlastnícky vzťah k sídlu združenia a netreba k nemu predkladať žiadne doklady. Môže sa to zdať ako veľmi nedokonalá právna úprava, ale je to tak. Adresu sídla občianskeho združenia si môžete uviesť kdekoľvek na Slovensku, dokonca aj bez toho, aby o tom vlastník alebo obyvateľ danej adresy vedel. Neodporúčame však takúto prax, pretože na túto adresu bude združeniu chodiť všetka oficiálna pošta.

10. Aké orgány majú mať občianske združenia?

Zákon žiadnym spôsobom nešpecifikuje povinné orgány občianskych združení. Stanovy najčastejšie obsahujú identifikáciu štatutárnych orgánov – orgány, ktoré konajú v mene združenia a rozsah oprávnenia zastupovať a konať v mene združenia navonok ako aj najvyšší orgán združenia (napríklad členská schôdza). Ďalšími orgánmi môžu byť napríklad dozorné orgány či kontrolné orgány.

 

Náš tip

Ciele občianskeho združenia je dobré rozpísať čo najširšie z viacerých dôvodov. Je to preto, aby bolo v budúcnosti možné zahrnúť čo najviac aktivít a čo najviac členov, a ďalej preto, lebo príjmy, ktoré pochádzajú z predmetu činnosti združenia nepodliehajú dani. Rovnako je dobré myslieť na činnosti, na ktoré je možné získať 2% (sú uvedené v zákone) a tieto tiež zahrnúť medzi ciele združenia.

 

 

Súvisiace články

18. okt, 2015

Chcete občianske združenie a prijímať 2%? Založte si ho do konca roka!

Občianske združenie naberá na popularite. Hodí sa na presadzovanie svojich myšlienok ako aj na podporu zmysluplných spoločných záujmov a cieľov. Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Na toto všetko môžete využiť občianske združenie. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Veľkou výhodou je aj to, že združenia môžu prijímať 2% z dane a na rozdiel od eseročiek nemajú povinnosť platiť daňovú licenciu. Prečítajte si, ako si založiť občianske združenie ešte tento rok.

23. okt, 2017

Pozrite si desať otázok a odpovedí o tom, ako založiť občianske združenie

Šport, detské aktivity, charita, vzdelávanie, osveta. Na toto všetko môžete využiť občianske združenie. Hoci nie je určené na podnikanie, môže aj podnikať. Firmáreň vám prináša odpovede na základné otázky týkajúce sa založenia občianskeho združenia.

4. dec, 2016

Občianske združenie a jeho registrácia na 2%. Zozbierali sme najdôležitejšie otázky a tu sú odpovede

Zozbierali sme najdôležitejšie otázky k registrácii občianskeho združenia k 2 % z daní. Tu sú fundované odpovede.