Rozšírenie predmetu podnikania – poľnohospodárstvo a lesníctvo nie je živnosťou

Osobný rasť
Tím portálu Firmáreň

Ako si rozšíriť predmet podnikania a do obchodného registra zapísať poľnohospodársku prvovýrobu? Žiadne povolenie sa nevyžaduje – stačí ho uviesť v zakladateľskom dokumente a v návrhu na zápis do obchodného registra.

Čo nie je živnosťou

Podľa živnostenského zákona,  predmet podnikania poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych  a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja nie je živnosťou (§ 3 ods. 2 písm. e) a živnostenský úrad osvedčenie s takouto živnosťou nevydá.

Z rovnakého dôvodu živnostenský úrad nevydá ani osvedčenie na podobný predmet podnikania,. Ktorým je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín. Na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici, ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, sa vzťahuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Na tento predmet činnosti je potrebný súhlas príslušného obecného úradu.

Čo je živnosťou

V oblasti poľnohospodárstva je možné využiť viaceré predmety podnikania, ktoré sú voľnou živnosťou. Napríklad:

  • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  • Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  • Chov vybraných druhov zvierat
  • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  • Poskytovanie služieb v rybárstve

Tieto činnosti možno zahrnúť do zakladateľskej listiny, následne ich ohlásiť na príslušný živnostenský úrad, ktorý vydá osvedčenie o podnikateľskej činnosti a toto potom s návrhom na zápis zmien podať do obchodného registra.

Ako postupovať

Podnikateľ – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorý už existuje a potrebuje mať v obchodnom registri zapísanú poľnohospodársku prvovýrobu môže postupovať tak, že uvedie tieto činnosti do zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy. V tomto prípade nepodá ohlásenie na príslušný živnostenský úrad, ale priamo podá návrh na zápis do obchodného registra, v ktorom tento predmet tiež uvedie. Prikladajú sa štandardné prílohy (napr. rozhodnutie jediného spoločníka alebo zápisnica z valného zhromaždenia a pod.), pričom vznik oprávnenia na túto činnosť nie je potrebné ničím preukazovať, teda nie je potrebné prikladať žiadnu osobitnú prílohu – povolenie.

Čo je potrebné

S.r.o., ktorá je už zápisaná v obchodnom registri bude na zápis potrebovať tieto dokumenty:

  1. Zápisnica z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny
  2. Úplné znenie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy so zapracovanou zmenou
  3. Návrh na zápis zmien do obchodného registra

Aj tieto zmeny v s.r.o. si dokážete vybaviť cez portál firmáreň.sk za 75,- eur, vrátane poplatku do obchodného registra.

Jedna odpoveď na “Rozšírenie predmetu podnikania – poľnohospodárstvo a lesníctvo nie je živnosťou”