Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

Ikona dom
Tím portálu Firmáreň

Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou a na jej prevádzkovanie musí záujemca o podnikanie získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný obvodný (živnostenský) úrad. Obsahom tejto viazanej živnosti je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Sprostredkovateľ (realitná kancelária) vykonáva pre klienta sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy s odbornou starostlivosťou na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť správny poplatok vo výške 15 € (7,5 € v prípade elektronického ohlásenia živnosti) za každú viazanú živnosť.

 1. Všeobecné podmienky pre prevádzkovanie viazanej živnosti:
  • dosiahnutie veku 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov)
 2. Osobitnou podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti týmito dokladmi:
  • doklad preukazujúci vysokoškolské vzdelanie ekonomického, právnického, stavebného  alebo architektonického smeru, alebo
  • doklad preukazujúci úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore.

Pozn.: Splnenie všeobecných podmienok u slovenskej právnickej osoby: všeobecné podmienky musí spĺňať štatutárny orgán, príp. zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, osobitné podmienky musí spĺňať ustanovený zodpovedný zástupca, ak živnostenský zákon neustanoví inak.

Výpis z registra trestov: FO s bydliskom a PO so sídlom v SR, na ktorú sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov Generálnej prokuratúry SR. Osoba, ktorá nie je štátnym občanom SR preukáže splnenie podmienky bezúhonnosti výpisom z registra trestov vydaným v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu FO, alebo ak sa taký výpis nevydáva, rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, alebo ak sa také doklady nevydajú do 2 mesiacov od požiadania, čestným vyhlásením. Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí byť preložený do štátneho jazyka.

Podmienku odbornej spôsobilosti môže podnikateľ splniť aj prostredníctvom ustanovenia osoby zodpovedného zástupcu.

Podnikateľ je povinný:

Zriadiť si prevádzkareň (prevádzkareň je možné zriadiť si aj neskôr ako je deň ohlásenia živnosti), označiť ju a oznámiť jej zriadenie najneskôr v deň jej zriadenia JKM. Prevádzkareň musí byť schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR.

Preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť: fyzická osoba preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska. Právnická osoba preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako sídlo, okrem osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.

Zdroj: www.minv.sk

Jedna odpoveď na “Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)”